Contact Us

For any doubts /queries / feedback regarding any of the posts in the website please contact us at sreeramanujavidyalaya@gmail.com

Sri Hayagreeva stotram – meaning with emphasis on Sanskrit

பரிமுகமாய் அருளிய எம் பரமன் காண்மின்

The meanings of the verses of Sri Hayagreeva stotram, composed by Sri Nigamantha Desikan, has been rendered  by adiyen in Tamil with a special focus on sharing the basics of Sanskrit. The recording is made available in four parts.

The link to the audio of first 6 slokas is as below:

https://drive.google.com/open?id=1eqZst_GqY21B7SXJVv9MkXcgxaIjE4DC

The link to the audio of meaning of slokas 7 to 15 is as below:

https://drive.google.com/open?id=1Eh58RnvnMTdZgDO8fuqYjCcVhwzyjgwf

The link to the audio of meaning of slokas from 16 to 24 is as below:

https://drive.google.com/open?id=19QIjXxD_AYu4Nk_2hYh19SuW8lie1k7J

The link to the audio of meaning of slokas from 25 to 33 is as below:

https://drive.google.com/open?id=1hUbJFDH7X2_R9hhwsgud-vGNwr0H5N6Q

Dasan

Sreeram.

Sri Vedanta Desika Stotra Pancaratnam – set to music

Swami Desika – a pencil sketch by adiyen

The ‘Sri Vedanta Desika Stotra Pancaratnam’ which was composed by adiyen and shared earlier has now been set to music – composed and sung by Smt.Anusha Sreeram, accompanied on the violin by Sow.Hiranmayee Sreeram (our daughter). To suit the composition which is a pancaratnam, five ragas have been chosen. The ragas are suddha saveri, revathi, brindavani, valaji and hamsanadam – all five being audava ragas – ragas that have five notes!

The link to the audio is

https://drive.google.com/open?id=0B5TNRFElGMV1d3Y3R18ybmNkQzQyNkF3bTJodDhJT2diQXc4

The link to the original post on ‘Sri Vedanta Desika Stotra Pancaratnam’ is as below:

Sri Vedanta Desika Stotra Pancaratnam – a stuti mentioning the names of Swami Desika’s 28 stotras

Dedicated to the divine thiruvadi of Kavitarkikasimham literally during our visit to Satyagala. My wife and daughter sang at the sannidhi of Swami Desika at Satyagala on 25th of April 2018. This picture is of the peepul tree (perhaps not the same tree, may be a new one planted in its place or an offshoot of the old one) on the banks of Kaveri under which Swami Desika is said to have done tapas during his 12 year stay in Satyagala.

SrImate NigamAnta MahAdesikAya namaH

Dr.Sreeram Jaganathan

Sri Vedanta Desika Stotra Pancaratnam – a stuti mentioning the names of Swami Desika’s 28 stotras

Swami Desika – a pencil sketch by adiyen

Adiyen, with pen names Nakula and Mukunda Padmanabha Dasa, has composed a poem titled ‘Sri Vedanta Desika Stotra Pancaratnam‘ that mentions the names of all the 28 stotras composed by Swami Desika. This follows the order as given in the book published by LIFCO. All the 28 names can be found, but in most places the names appear in an indirect manner in the poem. This is partly due to the limitations of rules of prosody and partly due to adiyen’s limited intellect as well. The chandas or meter of the poem is same as the famous one on Vinayaka – ‘mudaakaraatta modakam‘, made famous by M.S’s singing. Aidyen’s other compositions are made available in https://nakulasya-sughosha.blogspot.in/

Feedback on mistakes welcome!

This is only a first draft and I shall be revising it based on feedback and as and when adiyen’s pratibha improves!

The stuti is available in Tamil script in the link below. Meaning of the stuti in Tamil is also given verse by verse.

http://nakulasya-sughosha.blogspot.in/2018/04/blog-post.html

Latest version (11-04-2018)

श्रीवेदान्तदेशिकस्तोत्रपञ्चरत्नम् 

 

स्तवं हयाननस्य वै दशावतारसंस्तुतिं

समाधियोगकारिकामभीतये तथा स्तवम् ।

परश्शतं दयाकृते द्विपाद्रिराच्छतार्धकं

चकार यस्स देशिकस्सदा भजे हि तत्पदम् ॥ १ ॥

विरागभावपञ्चकं प्रपत्तिमार्गदीपिकां

यथोक्तकारिसंस्कृतिं गजेन्द्रमोक्षदस्तुतिम् ।

यथेष्टवासिगीतिकां स्तुतिं च पारमार्थिकां

चकार यस्स देशिकस्सदा भजे हि तत्पदम् ॥ २ ॥

सुराधिपाय चार्धकं शतं तथाच्युताय वै

असंस्कृते सुसंस्कृतं शतं यथेष्टसिद्धिदम् ।

स्तुतिं च गद्यरूपिकां महाकुटुम्बिवैभवं

चकार यस्स देशिकस्सदा भजे हि तत्पदम् ॥ ३ ॥

अहीरविंशतिं स्तुतिं सदेहलीशसंस्तुतिं

श्रियस्स्तुतिं भुवस्तथा पुनस्तदंशवन्दिकाम् ।

प्रपत्तिविस्तृतिस्तुतिं त्रिधा सुदर्शनाष्टकं

चकार यस्स देशिकस्सदा भजे हि तत्पदम् ॥ ४ ॥

सुदर्शनस्य षोडशायुधस्तुतिं महौषधिं

गरुत्मतश्च दण्डकं शतार्धकं स्तवं तथा ।

यतीन्द्रगीतिसप्ततिं गुरौ सुभक्तिदर्शिकां

चकार यस्स देशिकस्सदा भजे हि तत्पदम् ॥ ५ ॥

नकुलेन विधेयेन मुकुन्दपद्मनाभयोः ।

सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय स्तुतिरियं समर्पिता ॥

  •  – नकुलः / मुकुन्दपद्मनाभदासः

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ।

।। शुभं भूयात् ।।

Vairagyapancakam – meaning with emphasis on Sanskrit

A sketch of Swami Desika by adiyen with a white board marker pen!

Sri Vairagyapancakam, a stuti of 6 verses, is a composition of Swami Nigamantha Mahadesika. Swami declares in this verse that his only wealth is Lord Varadaraja of Kanchi, acquired by Pitamaha (grandfather or Lord Brahma) and that neither he nor his father have accumulated any material wealth. The stuti seems to be a retort to an invitation to Swami, who was living a life of renunciation  by choice, by one of his childhood friends to decorate the court of a famous King and be happy materialistically instead.

The link to the audio file which gives the rendition of meaning of Vairagyapanchakam by adiyen with special emphasis on Sanskrit is as below:

https://drive.google.com/open?id=1TjATzDcc2lpblgHvCPHlBMkkNsxch9oC

 

Sudarsanashtakam – meaning with emphasis on Sanskrit

A sketch of Swami Desika by adiyen with whiteboard marker black pen!

The meaning of the stotra Sri Sudarsanashtakam, a composition by Sri Nigamantha Mahadesikan on the glorious discus or Cakra or Sudarshana, foremost weapon of Emberumaan is rendered in the audio file whose link is given below. Some sources declare Sri Sudarshana or Cakkarathalwar to be an embodiment of Emberumaan Himself.

The link to the audio file is:

https://drive.google.com/open?id=1VgQ0ihlHjGsrgFnzU5QKY3_GabBGA_VM

Srimate Ranga Ramanuja Mahadesikaya namaH

श्रीमते श्रीरङ्गनाथपरब्रह्मणे नमः

श्रीमते रङ्गरामानुजाय महादेशिकाय नमः

परमपदकैङ्कर्यपदवीं प्राप्ताः ह्यः अस्माकम् आचार्यवर्याः श्रीरङ्गं श्रीमदाण्डवन् स्वामिनः श्री रङ्गरामानुजमहादेशिकाः अतीव कुशाग्रमतिमन्तः एवं परमकृपालवः सन्तः गतेषु एकोनत्रिंशद्वर्षेषु बहून् शिष्यान् सप्रियं शासितवन्तः । बहुभाषाप्रवीणाः सन्तः स्वीयहास्यभावेनापि सर्वान् अपि आकृष्टवन्तः । यद्यपि तेषां सन्निधौ सम्यक् परिचितः नासं  तथापि महाभाग्यमेकं प्राप्तवानहमिति विषयः महते प्रमोदाय कल्पते । किमिति चेत् हेमलम्ब वर्षे आषाढमासे यदा आचार्याः श्रीभूतपुर्यां सुनिर्मिते नूतने आश्रमे एकान्ताः आसन् तदा मन्मन्दमत्या आचार्यविषये द्वादशपद्यानि रचयित्वा तेषां सन्निधौ सविनयं समर्पितवान् । मम गुरुवर्याः श्रीमुकुन्दाचार्याः अपि तत्रैव आसीत् तस्मिन् समये । आचार्याः पद्यानि पूर्णतया पठित्वा आमोदितवन्तः इति विषयः महते प्रमोदाय कल्पमानः अस्ति मे । सार्थानां पद्यानां जालसङ्केतः अत्र एव दीयते । पठित्वा सर्वेपि मोदन्तु –

http://nakulasya-sughosha.blogspot.in/2017/09/acharya-stuti-malika-on-hh-srimadh.html

About Sree-Ramanuja-Vidyalaya

Stotra class is in progress

Adiyen (Dr Sreeram Jaganathan) has been teaching (santhai ) the stotras of Swami Desika at home for more than a year now. With the blessings of Lord Hayagreeva and Swami Desika and my Gurus Dr.S.Padmanabhachariar, Srikaryam Swami, Sri Ahobila mutt, and Sri E.S.Mukundachariar of Secunderabad, Sree-Ramanuja-Vidyalaya was inaugurated at our gruham on the 26th of January 2018. The focus of the Vidyalaya is two fold – one is to teach Sanskrit, Stotras, Prabandham and Sampradaya (by adiyen), and Carnatic music (vocal and violin by Smt Anusha Sreeram, adiyen’s dharmapatni).

Though we have been teaching for sometime without any banner or name, the idea of starting Sree-Ramanuja-Vidyalaya occurred sometime last year. It was formally inaugurated by Adiyen’s Guru Dr.S.Padmanabhachariar with his address to the kids. The Kids recited Sri Goda Stuti as a ghoshti and obtained his blessings. The kids who won the competition on Sri Goda Stuti, which was conducted by adiyen earlier, received their prizes from the Srikaryam Swami.

The link to the address of Srikaryam Swami is – https://drive.google.com/open?id=1n_8N8zHedc9TVQV36ha0yu-OZIP7R1pj

The link to the recitation of Sri Godastuti by the students as a Ghoshti is –

https://drive.google.com/open?id=1dwQJyG8NOpxeA7RWEQYxrf6qd4vExw_U

My daughter and wife sung two pasurams from Tiruvoimozhi during the inauguration. The link to the audio file is https://drive.google.com/open?id=0B5TNRFElGMV1NktyNFMwdV9ZdW5sbkt6SDlCUlVSOWVTWkdN